Mies istuu yksin penkillä ja tuijottaa käsiään.

Lupa puhua seksuaalisuudesta

Kirjoittajat: Jukka Oksanen & Maija-Riitta Jouhki

“Kuinka paljon psykologin vastaanotolla puhutaan seksuaalisuudesta?”
“Niin paljon kuin psykologi tuo asiaa turvallisesti esille.”

Keskustelu seksuaalisuusluennolla

Miesten vuoron pilottien perusteella miehillä on tarve puhua seksuaalisuudesta mutta ei välttämättä turvallista paikkaa sille. Osallistujat voivat olla hyvin yksin ja hämmentyneitä aiheen kanssa ja tuntea jopa häpeää siitä. Vaietuista ja salatuista asioista voi tulla taakka, joka voi purkautua vahingollisilla tavoilla, kuten incel-kulttuurissa​1​.

Aihe jää helposti kokonaan käsittelemättä, elleivät ohjaajat nosta asiaa esille. Ohjaajien tulee kehdata kysyä seksuaalisuudesta!

Kuinka?

Seksuaalisuus otetaan puheeksi kertomalla ääneen, että siitä on lupa puhua. Puheeksitolle varataan aikaa ja luodaan avoin sekä hyväksyvä ilmapiiri. Sanaton viestintä, ilmeet ja eleet ovat osa luvan antamista. Osallistujilla on myös lupa kieltäytyä aiheen käsittelystä.

Alla on lisää käytännön vinkkejä aiheeseen liittyen.

Luodaan säännöt

Miesten vuorossa puheeksiottoa kannustetaan luomalla tapaamisille säännöt, jotka tarkistetaan jokaisen kerran aluksi. Luottamuksellisuus ja lupa olla vastaamatta ovat toistuneet kaikissa ryhmissä.

“Kuunteleminen on osallistumista! Jos et halua puhua, voit vain kuunnella!”

Yksi Miesten vuoron tapaamisten perussäännöistä

Arvoneutraalius

Seksuaalisuutta koskevan puheen käsittelyn haastavimmista puolista on arvoneutraalius. Miesten vuorolla olemme kohdanneet laidasta laitaan konservatiivisia ja liberaaleja osallistujia. On vaikea olla painostamatta osallistujia omaan arvomaailmaan varsinkin, jos se on vastoin omaa ihmiskäsitystä ja jos eri näkökulmien edustajat haastavat muita läsnäolijoita valitsemaan puolensa.

Tämä ei tarkoita arvokeskustelun välttämistä vaan toisten erilaisten näkemysten kunnioittamista. Tällöin kannattaa palata pohtimaan, miksi Miesten vuoroa järjestetään. Vaikka osallistujalla olisi vahvoja näkökulmia, saako heitä syrjiä?

Itsensä tunteminen on yksi avain arvoneutraaliuuteen. Omia arvoja ja asenteita on työstettävä, jotta voi avoimesti kohdata toisten arvoja. THL:n vuonna 2015 julkaisemassa Seksuaalikasvatuksten tueksi -työpaperissa on esimerkiksi seuraavia kysymyksiä pohdittavaksi ohjaajien kesken:​2​

 • Millaista seksuaalikasvatusta olet saanut lapsena, nuorena ja aikuisena?
  • Missä/mistä olet sitä saanut?
  • Millainen ilmapiiri/tunnelma oli noissa tilanteissa?
  • Millaista seksuaalikasvatusta olisit kokenut tarvitsevasi?
 • Mitkä ovat mielestäsi seksuaalikasvatuksen tavoitteet?
  • Esim. tiedonanto, taidot, kriittinen ajattelu, itsetuntemus vai eettinen vastuullisuus?

Sanasto-osaaminen

Ennen keskustelun aloittamista on hyvä varmistaa,  että ohjaajilla ja osallistujilla on yhteinen sanasto seksuaalisuudesta. Kieli ja käsitykset muuttuvat alati, kuten Setan sateenkaarisanaston​3​ johdannossa sanotaan hyvin.

Ohjaajien kannattaa käydä sanasto-osaaminen läpi keskenään ennen Miesten vuoron pitämistä. On hyvä harjoitella sukupuolineutraaleja ilmaisuja ja käsitteitä, kuten tyttöystävän sijaan käsitettä kumppani.

Osallistujien kanssa hauska tapa käydä käsitteitä on S-E-X-ideakorteista löytyvä Seksialias-peli ja vastaava Seksuaaliterveyden työkalupakista löytyvä Arvaatko?-sanaselityspeli.

Puheeksioton mallit

Tunnetuimmat seksuaalisuuden puheeksioton mallit ovat PLISSIT ja BETTER​4​. Ne ovat kirjainlyhenteitä, jotka toimivat muistisääntöinä mallien sisällöistä.

PLISSIT – ohjaajan ei tarvitse osata kaikkea!

PLISSIT​5​ kuvaa puheeksioton syvyyttä: kuinka suuri asiakkaan huoli on ja kuinka paljon ammattilaisilla on osaamista asian käsittelyyn. Tasoja on neljä (P, LI, SS ja IT).

Miesten vuoro -mallissa oletus on, että ohjaajalla ei ole erityiskoulutusta seksuaalisuudesta. Tällöin on huojentavaa, että perustasolla voidaan keskittyä luvan antamiseen (P = Permission) seksuaalisuudesta puhumiseen, eikä sen missään nimessä tarvitse olla tiedon antamista (LI = Limited Information), erityisohjeita (SS = Spesific Suggestions) saati intensiivistä terapiaa (IT = Intensive Therapy).

Itse asiassa tämä Miesten vuoron malli välttelee asiantuntijalähtöistä tiedonantoa ja ohjeistusta ja pyrkii perustason (P) mukaisesti normalisoimaan seksuaalisuuden puheenaiheena nimenomaan osallistamalla osallistujat puhumaan seksuaalisuudesta rohkeasti. Jos keskustelussa nousee aiheita, joihin ohjaajien osaaminen ei riitä, niin silloin kannattaa rohkeasti nostaa asia esille: “Etsisimmekö yhdessä lisätietoa aiheesta vai kutsuttaisiinko asiantuntijavierailija paikalle?”

BETTER

BETTER-malli puolestaan pyrkii jäsentämään, kuinka puheeksiotto tulisi tehdä. Se ei sovi täysin Miesten vuoron käyttöön, koska esim. viimeinen kirjain R viittaa kirjaamiseen (Record). Oletuksemme on, että vertaisryhmistä ei tarvitse tehdä asiakaskirjauksia.

Keskustelun avaamiseen BETTER tarjoaa kuitenkin seuraavat vinkit:

 • Luo otollinen ilmapiiri seksuaalisuudesta puhumiselle (B = Bring Up The Subject).
 • Kerro, miksi puhuminen on tärkeää, ja tarjoa MAHDOLLISUUS puheelle (E = Explain).
 • Käsitellään osallistujien huolia ja ratkaisumalleja ohjaajien osaamisen rajojen mukaan (T = Tell).
 • Ajoituksen tulee olla oikea (T = Timing).
 • Annetaan tarvittaessa tietoa (E = Education).
 • Kirjataan (R = Record).

Miesten vuoro -mallissa joustavuus on erittäin tärkeää, jolloin edellä kuvattuja malleja ei tarvitse seurata orjallisesti. Toki seksuaalisuuden puheeksiottoon voi käyttää puheeksiottolomakkeita ja kysymyspankkeja (esim. Päihdelinkin PDF-materiaali)​6​, mutta kaavakkeita käytettäessä tulee varoa, ettei niistä tule kaavamaisia prosesseja.

Lomakkeiden käyttöä kannattaa kuitenkin testata aluksi ohjaajien kesken. Esimerkiksi miltä tuntuisi puhua vertaisryhmässä Sarolan​7​ kysymyksestä 9. “Oletko kokenut seksuaalista väkivaltaa ja/tai hyväksikäyttöä?” Riittääkö osaamisesi aiheen käsittelyyn? Entä kaikkien osallistujien? Mikä on oikea ajoitus kysymykselle?

THL:n Seksuaalisuus puheeksi -nettisivustolla​8​ on hyviä käytännön vinkkejä asian käsittelyyn. Tässä muutama esimerkki:

 • Ole läsnä kiireettömästi. Jos ammattilainen vaikuttaa kiireiseltä, voi olla, ettei asiakas uskalla puhua.
 • Sano ääneen, että seksuaalisuudesta on lupa puhua. Kerro, että seksuaalisuuden puheeksi ottaminen on normaali käytäntö, joka tehdään kaikkien asiakkaiden kohdalla
 1. 1.
  Sippel K. Maskuliinisuuden vaatimusten painostamat. Incel varaventtiilinä, ideologiana ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Sosiologi. 2019;(1). http://www.sosiologi.fi/?p=1365
 2. 2.
  Mantsinen C, Maijala H. Seksuaalipedagogiikka. In: Seksuaalikasvatuksen Tueksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL); 2017:22. Accessed September 28, 2020. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129742/TY%C3%962016_35_web_korjattu.pdf?sequence=5
 3. 3.
  Sateenkaarisanasto. Seta ry. Published January 29, 2020. Accessed February 20, 2020. https://seta.fi/sateenkaaritieto/sateenkaarisanasto/
 4. 4.
  Sinisaari-Eskelinen M, Jouki M-R, Tervo P, Väisälä L. Työkaluja seksuaalisuuden puheeksi ottamiseen: Plissitistä Betteriin. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 2016;53(4). https://journal.fi/sla/article/view/59673
 5. 5.
  Annon JS. The PLISSIT Model: A Proposed Conceptual Scheme for the Behavioral Treatment of Sexual Problems. Journal of Sex Education and Therapy. Published online April 1976:1-15. doi:10.1080/01614576.1976.11074483
 6. 6.
  Lydén H, Lindroos L. Seksuaalisuuden puheeksiotto. Seksuaalisuus ja sukupuolen moninaisuus päihdetyössä. Accessed February 20, 2020. Seksuaalisuuden puheeksiotto
 7. 7.
  Sarola I. Seksuaaliterveyden puheeksiottolomake. Seksuaaliterveys päihdepalveluissa -puheeksiottolomake. Accessed February 20, 2020. Seksuaaliterveys päihdepalveluissa -puheeksiottolomake
 8. 8.
  THL. Seksuaalisuus puheeksi. THL. Published October 29, 2019. Accessed March 30, 2020. https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/menetelmat/seksuaalisuus-puheeksi
Kategoriat: rakenne

Tämä on Niko 97 hankkeen sivusto, jota päivitämme hankkeen ajan ja hankkeen päättyessä syksyllä 2020 tulemme lukitsemaan sivuston julkaisuksi.