Vaaka jonka edessä on viidellä kädellä muodostettu muoto joka kuvaa henkilön kasvoja.

Seksuaalioikeudet

Kirjoittajat: Jukka Oksanen & Maija-Riitta Jouhki

Seksuaalioikeudet koskevat kaikkia. Jokaisen velvollisuus on kunnioittaa toisen seksuaalioikeuksia.

Väestöliitto

Kairossa vuonna 1994 yhteensä 180 valtiota hyväksyi tavoitteen, jonka mukaan kaikkien ihmisten ulottuvilla tulisi olla seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvää tietoa ja palveluja kattavasti vuoteen 2015 mennessä​1​. Seksuaalioikeudet ovat perusoikeuksia, joilla laajennetaan ihmisoikeudet koskemaan yksilöiden oikeuksia päättää tietoisesti ja vastuullisesti omaan seksuaalisuuteensa liittyvistä asioista.

Kuinka miesten kanssa seksuaalioikeuksia tulisi käsitellä? Aluksi ohjaajana täytyy tietysti itse tutustua aiheeseen. Aloita tutustuminen esimerkiksi seksuaalisuus-kohdasta sivuiltamme.

Seuraava askel voisi olla Väestöliiton PDF-julkaisu Seksuaalioikeudet​2​. Se on erinomainen napakka paketti aiheesta.

Seitsemän seksuaalioikeutta

Seksuaalioikeuksille ei ole vain yhtä määritelmää. Keskeisimmät seksuaalioikeusjulistukset ovat Seksuaaliterveyden maailmanjärjestön (World Association for Sexual Health, WAS) ja Kansainvälisen perhesuunnittelujärjestöjen liiton (International Planned Parenthood Federation, IPPF) julistukset. Alle on Väestöliiton​2​ näistä koostamat seitsemän seksuaalioikeutta:

Kaikilla ihmisillä on sukupuolesta, etnisestä taustasta, seksuaalisesti suuntauksesta tai terveydentilasta riippumatta seuraavat oikeudet:

1. Oikeus omaan seksuaalisuuteen
Oikeus nauttia seksuaalisen suuntautumisensa mukaisesta seksuaalisuudesta.

2. Oikeus tietoon seksuaalisuudesta
Oikeus tietoon seksuaalisuuden monimuotoisuudesta, ehkäisystä ja seksitaudeista sekä omista oikeuksista ja velvollisuuksista.

3. Oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi
Oikeus elämään, turvallisuuteen ja ruumiilliseen koskemattomuuteen.

4. Oikeus seksuaaliterveyspalveluihin
Oikeus turvalliseen, luotettavaan ja korkeatasoiseen seksuaaliterveydenhoitoon. Hoidon tulee olla ilmaista tai halpaa ja helposti saatavilla.

5. Oikeus tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen
Oikeus näkyä ja tulla huomatuksi sellaisena seksuaalisena ihmisenä kuin on sekä saada äänensä kuuluviin yhteiskunnassa ilman pelkoa syrjinnästä.

6. Oikeus yksityisyyteen
Oikeus tehdä yksilöllisiä päätöksiä omaan seksuaalisuuteensa liittyen ilman pelkoa vainosta, vapauden riistosta tai sosiaalisesta painostuksesta.

7. Oikeus vaikuttaa
Oikeus osallistua ja vaikuttaa seksuaalisuuteen liittyvään päätöksentekoon.

Lähde: Väestöliitto.

Tietolaatikko: PoikaS-tutkimus 2011–2013

Tehoa poikien seksuaaliopetukseen (PoikaS) -hankkeessa selvitettiin yläkouluikäisten poikien odotuksia, toiveita ja kokemuksia seksuaalikasvatuksesta vuosina 2011–2013.

Miesten vuoron näkökulmasta huomioitavaa on, että tutkittavat pojat pärjäsivät terveystiedossa tyttöjä huonommin, vaikka kiinnostus seksuaaliasioihin oli herännyt ennen tyttöjä​3​. Toinen huomio on jopa raaka ja epäinhimillinen puhekulttuuri naisia ja homoseksuaaleja kohtaan. Kolmas huomio on Poikien puhelimen huomio​4​ maahanmuuttajapoikien kantaväestöä matalammasta tietotasosta koskien seksuaalisuutta sekä vielä asenteellisempi puhe naisia ja seksuaalivähemmistöjä kohtaan (huomaa, että yksilöerot ovat kuitenkin suuret). Normaaliudelle ja hyväksynnälle on vahva tarve yläkouluiässä.

Miesten vuoro on suunnattu nuorille miehille, ja heidän elämänsä on eri vaiheessa kuin yläkouluikäisillä, mutta tämä tutkimus kannattaa nähdä kuvauksena heidän mahdollisista kokemuksistaan yläkoulussa. Pilottiemme perusteella miesten keskustelutarpeet eroavat selvästi poikien tarpeista ja kohdistuvat enemmän parisuhteisiin, yksinäisyyteen ja itsetuntoon.

Hankkeessa tuotettu Kasvattajan opas (pdf) löytyy myös netistä.

Yhdellä vai useammalla kerralla?

Seksuaalioikeudet on valtava tietopaketti, jota teemana voidaan käsitellään yhdellä kerralla tai jakaa se useampaan tapaamiskertaan. Miesten vuoro -työmallissa kannustamme ottamaan osallistujia mukaan tähän päätöksentekoon.

Yksi päätöksentekotapa on tuoda yllä näkyvä seksuaalioikeuden juliste tapaamiskerran päätteeksi ja varata hiukan aikaan sen esittelyyn. Keskustelu lähtee tällöin herkästi suoraan osallistujia kiinnostavaan oikeuteen, jolloin suosittelemme kiittämään tästä ja tuomaan esille, että juuri näitä asioita käsittelemme seuraavalla kerralla.

Yhdellä kerralla

Yksinkertainen tapa käsitellä asiaa on pyytää osallistujia kirjoittamaan paperille tikkukirjaimin ajatuksia, joita sana “seksuaalioikeudet” herättää. Tämän jälkeen paperit voidaan kerätä ja sekoittaa osallistujien luettavaksi.

Oulun Poikien Talolla huomattiin, että tässä paperilappuharjoituksessa osallistujat nostivat esille noin puolet seksuaalioikeuksista​5​. Tämän jälkeen aihetta käsiteltiin esityksellä, joka tehty lukiolaisille.

Keskustelu polveili seksuaalikasvatukseen, joka oli kyseisillä osallistujilla ollut hyvin pintapuolista niin koulussa kuin kodin puolesta. Osallistujat kertoivat, että isien kanssa asiasta puhuminen oli ollut vaikeaa.

Yhden kerran käsittelyyn sopii hyvin myös kuvagalleriakävely. Yllä olevan seksuaalioikeudet julisteen voi leikata seitsemään osaan ja pyytää osallistujia kommentoimaan post-it-lapuilla ajatuksiaan siihen. Toinen vaihtoehto on pyytää osallistujia laittamaan asteikolla 1–5, kuinka hyvin kyseinen oikeus on toteutunut omalla kohdalla (keltainen lappu) ja/tai kuinka hyvin on itse tukenut muiden oikeuksien toteutumista (oranssi lappu).

Kolmas idea on S-E-X-ideakorttien tehtävä aiheesta. Miten kyseinen oikeus toteutuu Suomessa tai muualla maailmassa?

Useammalla kerralla

Puhuttaessa miesten oikeudesta tietoon seksuaalisuudesta päädytään helposti keskusteluun maskuliinisuudesta. Onko edelleen vallalla ihanne, että miehekäs henkilö on aggressiivinen, hallitseva ja seksuaalisesti aktiivinen?

Tämän keskustelun kautta päästään puhumaan rankemmista aiheista, kuten raiskauskulttuurista. Se voidaan aloittaa käsittelemällä aluksi seksuaalista häirintää. MLL:n Nuortennetistä löytyy hyvä teksti asian käsittelyn suunnitteluun. Siitä kannattaa ottaa konkreettisia esimerkkejä keskusteluun.

Asiaa käsitellessä on hyvä tuoda esille, että miehenä olo tai maskulinisuus itsessään eivät ole myrkyllisiä asioita. Tässä kohtaan voidaan käyttää Mies 2020 -teemassa ollutta metodi-ideaa jakaa miehisyys kahtia. Paperille piirretylle viivan toiselle puolelle kirjoitetaan “maskuliinisuus” ja toiselle “epäkypsä maskuliinisuus” (lue käsitteestä lisää Teemu Syrjälän Hidasta elämää -mielipidetekstistä​6​). Sitten pyydetään osallistujia kertomaan, mitä ajatuksia näistä herää. Jos esiin noussut ominaisuus sopii vain toiselle puolelle viivaa, lisätään se sinne. Jos se sopii molempiin, kirjoitetaan se viivan päälle. Ovatko nuo käsitteet sama asia?

Lopuksi

Lopuksi haluamme muistuttaa, että vaikka tämä teema vaatii jonkin verran tietämystä ohjaajilta, Miesten vuoron -työmallin idea on erityisesti luoda turvallinen keskustelupaikka osallistujien ajatuksille. Koska keskustelu seksuaalioikeuksista on arvolatautunutta, on hyvin todennäköistä, että kaikki eivät jaa samoja näkemyksiä.

Kuinka tästä huolimatta saisit pidettyä yllä turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin? Pidettyäsi tästä aiheesta tapaamiskerran tulet ymmärtämään, miksi tässä mallissa me korostamme kohtaamisen merkitystä. Herkkä aihe vaatii herkkää korvaa!

 1. 1.
  Alkio P, Tuominen J. Seksuaalioikeudet Osana Ihmisoikeuksia. 3rd ed. Väestöliitto; 2006. Accessed February 2, 2020. http://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/67e074273347e9917c119d0dcedb03e1/1585556721/application/pdf/313038/Seksuaalioikeudet2006.pdf
 2. 2.
  Ilmonen K, Korhonen E. Seksuaalioikeudet. Nord Print Oy; 2015. Accessed February 2, 2020. https://www.vaestoliitto.fi/@Bin/5048510/va%CC%88esto%CC%88liitto_seksuaalioikeudet_web.pdf
 3. 3.
  Kontula O, ed. Mitä Pojat Todella Haluavat Tietää Seksistä. Tehoa Poikien Seksuaaliopetukseen (PoikaS-Hanke). Väestöliitto; 2012. Accessed September 23, 2020. https://www.vaestoliitto.fi/@Bin/a465311a763f3737f68a4762f603a07d/1601021424/application/pdf/3335068/PoikaS-raportti_web.pdf
 4. 4.
  Kekkonen J. Pelko, riemu ja himo – Poikien Puhelimesta apua hakevien poikien seksuaalisuuspuhetta. In: Mitä Pojat Todella Haluavat Tietää Seksistä. Tehoa Poikien Seksuaaliopetukseen (PoikaS-Hanke). Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 55/2012. Väestöliitto; 2012:279. Accessed September 23, 2020. https://www.vaestoliitto.fi/@Bin/ed72e41d43b0e1241f4e542964738429/1601019705/application/pdf/3335068/PoikaS-raportti_web.pdf
 5. 5.
  Koskela J. Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen Poikien Talon Miesten vuoro toiminnassa. Published online 2020.
 6. 6.
  Syrjälä T. Mies, saat olla juuri se kuka olet – Maskuliinisuus ei ole myrkkyä. Hidasta elämää. Published February 11, 2019. Accessed March 30, 2020. https://hidastaelamaa.fi/2019/02/mies-saat-olla-juuri-se-kuka-olet-maskuliinisuus-ei-ole-myrkkya/#580bc96c

Tämä on Niko 97 hankkeen sivusto, jota päivitämme hankkeen ajan ja hankkeen päättyessä syksyllä 2020 tulemme lukitsemaan sivuston julkaisuksi.