Onko Miesten vuoron toimivuudelle näyttöä?

Kolme puhekuplaa jossa on seuraavat tekstit: 7 pilottia, 57 keskustelutapaamista, 92 eri kävijää.

Miesten vuoroa on pilotoitu Niko-97-hankkeen toimesta vuosina 2018–2020:

 • Kohtaus Vallila 2018–2019 (13 kpl keskustelutapaamista + toiminnallisia tapaamisia, 25 eri kävijää)
 • Kohtaus Vallila 2019 (19 kpl, 38 eri kävijää)
 • Kohtaus Malmi 2019 (10 kpl, 14 eri kävijää)
 • Keravan vankila 2019 (6 kpl, 7 eri kävijää)
 • Metropolian opiskelijat 2020 (4 kpl etänä, 3 eri kävijää)
 • Maisonkoti Helsinki 2020 (5 kpl, 5 eri kävijää)
 • Oulun Poikien Talo 2019–2020 (kerran viikossa, n. 4 kävijää/krt).

Kaikista ryhmistä on kerätty palautetta, joiden perusteella miehillä on tarve puhua elämästään turvallisessa paikassa ja malli on koettu hyväksi.

Kokemuksia Miesten vuoro -pilotista 

Kohtauksen piloteista kerätyn palautteen mukaan (yht. 302 vastausta):

Kolme piirakkadiagrammia jossa kuvataan että pilotin ilmapiiriä on pidetty avoimena 92,5 %, sallivana 95,7 % ja luottamuksellisena 99 %.
 • Ilmapiiri on koettu
  • avoimeksi 92,5 % vs. ahdistavaksi 7,5%
  • sallivaksi 95,7 % vs. tuomitsevaksi 4,3 %
  • luottamukselliseksi 99,0 % vs. epäluottamukselliseksi 1,0 %.
Pylväsdiagrammi jossa kerrotaan mielipiteitä harjoituksista kuten seuraavassa kerrotaan.
 • Harjoitukset on koettu 42,0 % erittäin hyviksi, 45,0 % hyviksi, 12,4 % ei osannut sanoa, 0,6 % huonoksi ja kertaakaan niitä ei koettu erittäin huonoksi.
Pylväsdiagrammi jossa kerrotaan miten teemat on koettu kiinnostaviksi, luvut seuraavassa.
 • Teemat on koettu 29,5 % erittäin kiinnostaviksi, 43,8 paljon kiinnostaviksi, 14,2 % ei osannut sanoa, 11,4 % vähän kiinnostaviksi ja kertaakaan niitä ei koettu ei ollenkaan kiinnostaviksi.
Kaksi puhekuplaa jossa on seuraavat tekstit: 71,4-85,7 % sai tapaamisista uutta tietoa sekä 100 % koki tulleensa kuulluksi.

Malmilla kysyttiin myös, saivatko osallistujat uutta tietoa tapaamisesta, johon 85,7 % vastasi kyllä, sekä kokivatko osallistujat tulleensa kuulluksi, johon 100 % vastasi kyllä. Keravan vankilassa annettiin ilmapiiristä ja harjoituksista vain positiivista palautetta, 71,4 % koki saavansa uutta tietoa tapaamisista ja kaikki (100 %) kokivat tulleensa kuulluksi. Maisonkodissa osallistujat kieltäytyivät systemaattisesta palautteenannosta, mutta suullisesti antoivat positiivista palautetta toiminnasta.

“Miehillä on tarve puhua elämästään turvallisessa paikassa”

“Malli on koettu hyväksi”

“Yksi parhaita juttuja tänä syksynä”

Oulun Poikien Talolla palautetta kerättiin suullisesti. Ohjaajat ovat kuvanneet Miesten vuoron olleen “yksi parhaita juttuja tänä syksynä”, “työmuoto, joka on itselle sopiva” sekä “keskustelevuus ja ajattelevuus ylittänyt odotukset – mitä ajatuksia osallistujilta rupeaa tulemaan, kun antaa tilaa!”

Opinnäytteet

Opinnäytetyöt, joissa käsitellään Miesten vuoro -työmallia, ovat luonnollinen ja tärkeä osa toimintaa. Niiden avulla arvioidaan ja tutkitaan mallin toimivuutta eri näkökulmista. Miesten vuoro -työmallista on julkaistu yhdeksän AMK-opinnäytetyötä sekä tehty yksi seksuaalineuvojan lopputyö.

Miesten vuoro helpottaa seksuaalisuuden puheeksiottoa

Koskela on käsitellyt seksuaalista puheeksi ottamista Oulun Poikien Talon pilotissa seksuaalineuvojan lopputyössään. Hän kuvailee esimerkiksi, mitkä aiheet olivat osallistuvien miesten mielestä kiinnostavia sekä millainen ilmapiiri tilaisuuksissa oli. Lopputyötä ei ole julkaistu kokonaisuudessaan, mutta muokattu lyhyt kuvaus pilotista löytyy alta.

Seksuaalisuus puheeksi Oulun Poikien Talolla

Kirjoittajat: Joonas Koskela & Jukka Oksanen

Syksyllä 2019 Oulun Poikien Talo aloitti yhteistyössä Oulun kaupungin Nuorisopalveluiden kanssa Miesten vuoro -toiminnan, jonka tarkoituksena on mahdollistaa 18–29-vuotiaille oululaisille miehille avoin keskustelufoorumi. Ohjaajina toimivat Joonas Koskela ja Kimmo Laine.

Syksyllä käsiteltiin kahtatoista eri aihetta. Näistä neljä teemakertaa käsitteli seksuaalisuutta. Tämä teksti, jossa kuvaillaan neljää seksuaalisuutta käsittelevää teemakertaa, pohjautuu Joonas Koskelan (2020) seksuaalineuvojaopintojen lopputyöhön Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen Miesten vuorolla

Kirjallisuutta seksuaalisuudesta virikemateriaaliksi osallistujille.

Ensimmäiselle seksuaalisuuden teemakerralle paikalle saapui kuusi miestä. Ensimmäisen teemakerran tarkoituksena oli selvittää niin sanottu lähtötaso.

Aloitimme kerran kysymällä miehiltä, millaisia ajatuksia tai mielikuvia heille nousee sanasta seksuaalisuus. Keskustelu polveili todella monessa eri osa-alueessa, ja välillä sitä täytyi jopa hieman rajata. Ilmapiiri oli ensimmäisellä kerralla avoin, ja miehet uskalsivat puhua aiheesta hyvinkin laajasti. He myös jakoivat rohkeasti oman elämänsä kokemuksia ja tunteita.

Fiilisjana.

Toinen seksuaalisuuden teemakerta pidettiin heti ensimmäisen kerran perään, ja paikalle saapui tällä kertaa kolme miestä. Jatkoimme keskustelua siitä, mihin edellisellä viikolla jäätiin. Keskustelimme muun muassa seksuaalisuuden monimuotoisuudesta sekä tarkastelimme seksuaalisuuden käsitettä hieman tarkemmin, pilkkoen sitä hieman pienempiin osiin.

Tämän kerran palautekyselyn perusteella nousi esiin muun muassa se, että aihe oli ollut mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä sekä mukiinmenevä. Ilmapiiri oli koettu sekä hyväksi että jännittyneeksi.

Henkilökohtaisten kokemusten jakamista

Kolmas seksuaalisuuden teemakerta pidettiin seuraavalla viikolla, ja paikalle saapui kuusi miestä. Kolmannella teemakerralla olin ajatellut, että puhuisimme positiivisesta seksuaalisuudesta sekä siitä, onko miehillä itsellään jonkinlaisia toiveita tai haaveita mahdollista ihmissuhdetta kohtaan.

Yksi miehistä uskalsi rohkeasti kertoa, että hän kaipaisi sellaista suhdetta, jossa olisi nimenomaan vain läheisyyttä ja romanttisuutta. Keskustelujen lomassa esiin nousivat seksuaali-identiteettiin liittyvät asiat. Yksi miehistä pohti ääneen omaa transsukupuolisuuttaan, ja toinen kertoi omasta homoseksuaalisuudestaan.

Positiivista seksuaalisuutta lähdettiin miettimään lyhyen osallistavan tehtävän kautta. Miehet saivat kirjata paperille sellaisia luonteenpiirteitä tai esimerkiksi fyysisiä ominaisuuksia, joista pitävät itsessään. Ne saattoivat olla pieniäkin juttuja. Tehtävän ideana oli haastaa miehiä ajattelemaan omaa minäkuvaansa. Kun kysyin miehiltä, että oliko vaikea miettiä hyviä asioita itsessä, useampi nyökkäili päätään.

Omaa transsukupuolisuuttaan pohtiva mies kertoi, että häntä on kiusattu koulussa toisten poikien toimesta. Tämä oli jättänyt häneen selkeästikin suuren haavan, sillä puheessa oli mukana vihaa. Miksi hänen on täytynyt mennä pelaamaan lätkää toisten poikien kanssa, kun hän mieluummin olisi vain luistellut.

Tunnelma tällä kerralla oli hieman vaihteleva. Välillä rento, välillä hieman jännittynyt. Kolme miestä otti keskusteluun osaa aktiivisemmin, ja kolme miestä oli selkeästi enemmän kuuntelijan roolissa.

Piirroksia Mies 2019 -kerralta.

Seksuaalioikeuksista

Neljäs ja samalla viimeinen seksuaalisuuden teemakerta, pidettiin kuukauden päästä. Välissä oli muitakin teemoja. Paikalle saapui kuusi miestä. Viimeisellä kerralla puhuimme seksuaalioikeuksista sekä hieman myös pornosta.

Aloitimme kerran tekemällä osallistavan tehtävän, jossa jokainen sai kirjoittaa paperille, mitä tulee mieleen sanasta seksuaalioikeudet. Miehillä oli tiedossa noin puolet oikeuksista. Kävimme yhdessä keskustellen läpi kaikki seitsemän seksuaalioikeutta. Hyödynsin tässä Tyttöjen Talon työntekijän kanssa tekemäämme esitystä seksuaalioikeuksista.

Keskustelu polveili muun muassa meidän miesten omiin kouluaikoihin ja siihen, kuinka sukupolvien väliset erot vaikuttavat ketjuissa aina seuraaviin sukupolviin. Useammilla meistä miehistä oli ollut kokemus, etteivät meidän isämme olleet puhuneet seksistä tai seksuaalisuudesta meille juuri ollenkaan.

Myös muilla kerroilla, kun aiheena ei ollut suoraan seksuaalisuus, on aihetta nostettu esille omatoimisesti osallistujien suunnasta. Esimerkiksi parisuhteen muodostaminen on puhututtanut miehiä.

Ohjaamisesta uusia oivalluksia

Minulle itselleni Miesten vuoron järjestäminen ja näiden neljän teemakerran pitäminen on antanut todella paljon pohdittavaa, uusia oivalluksia ja onnistumisen kokemuksia.  Niille miestyötä tekeville tahoille, jotka pohtivat tällaisen kokonaisuuden aloittamista työssään, haluaisin sanoa, että ei muuta kun rohkeasti vain tekemään ja kokeilemaan. Hyvä siitä tulee!

Muista suhtautua tekemiseen sillä asenteella, että koko ajan oppii uutta. Muokkaa omaa toimintaasi prosessin edetessä ja keskustele sekä reflektoi oman ohjaajaparin kanssa tasaisin väliajoin. Paras juttu tämän kaltaisen toiminnan ohjaamisessa ovat ehdottomasti ne ihmiset, joiden kanssa saat työskennellä. Se antaa työlle merkityksen!

Ohjaajat Joonas Koskela ja Kimmo Laine.

Lyhennetty seuraavasta lähteestä:

Koskela, J. (2020). Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen Oulun Poikien Talon Miesten vuoro -toiminnassa (seksuaalineuvojaopintojen lopputyö, Vuolle Setlementti).

Koskela, J. (2020). Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen Oulun Poikien Talon Miesten vuoro -toiminnassa. Seksuaalineuvojaopintojen lopputyö. Vuolle Setlementti.

Miesten vuoro -toimintamallin kehittämisestä

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää toimintamalli nuorten miesten kohtaamiseen ja keskustelun avaamiseen seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyvistä teemoista. Opinnäytetyössä toteutettu toimintamalli on luotu hyödyntäen osallistavan toimintatutkimuksen menetelmiä. Teoreettisessa viitekehyksessä käsiteltiin syrjäytymistä, yksinäisyyttä, nuoria miehiä, seksuaaliterveyttä ja sosiaalisia taitoja. Toimintamallissa hyödynnetty aineisto on kerätty havainnointipäiväkirjan ja kyselylomakkeen avulla. Toimintamalli on luotu laajan ryhmätoiminnasta saadun tiedon, kokemusten, muistiinpanojen ja niiden systemaattisen analysoinnin tuloksena.

Rättyä, H. (2020). “Mistä juteltais ensi viikolla?”: Miesten Vuoro -toimintamallin kehittäminen nuorten miesten yksinäisyyden vähentämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. AMK-opinnäytetyö. (Theseus)

Miesten vuoro vahvistaa itsetuntoa

Marila ja Pajuniemi  haastattelivat kuutta Miesten vuoroon osallistunutta nuorta. Näillä ilmeni vaikeuksia ydinperheessä sekä kiusaamiskokemuksia. Kohtaus ry:n toiminta ja Miesten vuoro -tapaamiset vahvistivat huomattavasti haastateltavien itsetuntoa. 

Marila, I. & Pajuniemi, M. (2019). Mielenterveyden vaikutus ihmissuhteisiin. Nuorten miesten kokemuksia. AMK-opinnäytetyö. (Theseus)

Ohjaajien avoin yhteistyö mahdollistaa ryhmäläisten aidon kohtaamisen

Leppäsalo ja Tötterström  haastattelivat Niko-97-hankkeen fasilitaattoreita. Tulosten osoittavat, että fasilitaattorit luottivat toisiinsa, toimivat tasavertaisesti ja antoivat rehellistä palautetta toisilleen. Tämä mahdollisti ryhmäläisten aidon kohtaamisen ja onnistuneen osallistamisen. Vastakkaisten mielipiteiden esittämiselle ja purkamiselle tuli luoda turvallisempi tila.

Leppäsalo, T.-R. & Tötterström, E. (2019). Kokemuksia fasilitoinnista – Niko -97-hankkeen fasilitaattorien haastattelu. AMK-opinnäytetyö. (Theseus)

“Yllätyksenä tässä prosessissa itselle tuli se, kuinka isosti se tempaisi mukaansa.”

Joonas Koskela, Poikien Talo Oulu

Kirjallisuuskatsaus: Psykososiaaliset tekijät nuorten miesten elämässä ja seurustelusuhteissa

Nylundin ja Salosen kirjallisuuskatsaus tukee myös hankkeessa tehtyä havaintoa – aikuisilta miehiltä puuttuu tukihenkilöitä ja vertaistukea, joita he kaipaavat.

Nylund, P. & Salonen, E. (2020). Psykososiaaliset tekijät seurustelusuhteissa. AMK-opinnäytetyö. (Theseus)

Opas seksitaudeista ja raskauden ehkäisystä miehille

Alin ja Heikkilä laativat opinnäytetyössään oppaan yleisimmistä seksitaudeista ja raskauden ehkäisymenetelmistä.

Alin, K. & Heikkilä, E. (2019). Seksitaudit ja raskauden ehkäisy – Nuoren miehen käsikirja. AMK-opinnäytetyö. (Theseus)

Tietopaketti seksuaalisuudesta Miesten vuoro -työmallia varten

Leppänen ja Rautala loivat tietopaketin seksuaalisuudesta, seksuaaliterveydestä, seksuaalisista suuntauksista ja seksuaalioikeuksista mallia varten.

Leppänen, S. & Rautala, P. (2019). Niko-97 – Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten miesten seksuaalitietouden lisääminen ja edistäminen. AMK-opinnäytetyö. (Theseus)

Miesryhmiä järjestävät myös muut tahot, jotka eivät liity Niko-97- hankkeeseen. Seuraavilla tahoilla on säännöllisiä miesryhmiä:

12–29-vuotiaille pojille ja nuorille miehille:
Poikien Talo Helsinki ja Poikien Talo Oulu
Tukea tarjoaa myös Väestöliiton Poikien puhelin.

Miessakit ry:n laaja toiminta

Eläkeliiton Äijäryhmät ikämiehille

Tämä on Niko 97 hankkeen sivusto, jota päivitämme hankkeen ajan ja hankkeen päättyessä syksyllä 2020 tulemme lukitsemaan sivuston julkaisuksi.